Tytuł artykułu: Wstępna prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych miejscowości Mucharz

Autorzy: MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, wody grun- Pomimo pełnienia funkcji ochrontowe, spiętrzenie, prognoza spiętrzenia nej sztuczne zbiorniki wodne powinny

Streszczenie: Dysponując archiwalnymi danymi dotyczącymi stanów wód gruntowych, pomierzonych w latach 1991–1996 przez PGBW „Hydrogeo” Kraków, podjęto próbę określenia wpływu spiętrzenia wód rzeki Skawy zaporą zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych na terenach przyległych. Wstępną prognozę oddziaływania zbiornika wodnego na wody gruntowe opracowano dla obszarów miejscowości Mucharz, stosując metodę hydrogeologiczną i hydrauliczną. Stwierdzono, że wyniki obliczeń metodą hydrogeologiczną dla stanów maksymalnych i minimalnych potwierdziły brak związku wód powierzchniowych z wodami gruntowymi terenów znajdujących się na zboczach i wysoczyznach, tj. położonych ponad 30–40 m powyżej poziomu zwierciadła wody przy normalnym poziomie piętrzenia, wynoszącym 307,50 m n.p.m. Według prognozy wykonanej metodą hydrauliczną poziom zwierciadła wód gruntowych na terenach miejscowości Mucharz, położonych do 20 m ponad spiętrzonym zwierciadłem wody w zbiorniku, będzie mieścił się w przedziale od 0,0 do ponad 1,0 m poniżej rzędnych terenu.

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B. (2012). Wstępna prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych miejscowości Mucharz. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 239-250.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, 2012), następne powołania: (Michalec, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław. "Wstępna prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych miejscowości Mucharz." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 239-250.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_2012_PNIKS, author={Michalec, Bogusław}, title={Wstępna prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na poziom wód gruntowych miejscowości Mucharz.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A2/art2.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={239-250}}

Pełny tekst PDF


Go Back